Elállási jog

  • A panaszbejelentés és a kellékszavatossági igény érvényesítésétől függetlenül, a vevő – választása szerint – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Kormányrendelet 20.§ (1) és (2) bekezdése értelmében jogosult a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől, és visszaküldeni a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő azon naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő a fuvarozótól a terméket átveszi.
  • Amennyiben a vevő élni kíván az elállási jogával, annak jelzését megteheti az eladó e-mail elérhetőségén keresztül írásban, jelen ÁSZF 1. számú mellékletben meghatározott elállási nyilatkozat minta segítségével, vagy a vevő erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmazásával a postára adás időpontját kell figyelembe venni az elállásra nyitva álló határidő szempontjából.
  • A termék visszaküldésének költségeit a vevőnek kell viselnie, az eladó nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
  • Az eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a vevő által kifizetett összeget részére, beleértve a szállítási díjat is. Visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az eladó, kivéve, ha a vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  • Az eladó mindaddig visszatarthatja a vevőnek visszajáró összeget, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megrendelt terméket postai úton, vagy a futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a vevő az eladó részére. Utánvéttel feladott küldeményeket az eladónak nem áll módjában elfogadni
  • A vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik, az eladó e körben követelheti az ilyen használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  • Az eladó kifejezetten felhívja a vevő figyelmét, hogy a vevő a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdésében foglalt esetekben nem gyakorolhatja elállási jogát, így különösen ezen bekezdés e) pontjában jelölt esetben: „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”.